Formes assistencials: hospital, clínica, domicili

La col·lecció d’objectes del museu permet il·lustrar algunes de les formes assistencials que han tingut lloc a la història de Catalunya.

L’hospital de Santa Creu, i després de Sant Pau, així com l’hospital clínic de Barcelona tenen una presència destacada a la col·lecció del museu a partir d’objectes diversos, com ara la taula de dissecció anatòmica, cadires d’exploració, escopideres, instruments per a facilitar la dieta dels malalts.

La creació de clíniques mèdiques i de consultoris particulars fou un fenomen característic des del darrer terç del segle XIX. El museu disposa d’objectes procedents d’algunes d’aquelles clíniques, com ara les dels doctors Fargas, Rusca, Arruga, Marqués, Pujol i Brull, Ribas i Ribas, entre els quals podem destacar diferents cadires d’exploració, lliteres, plaques d’anunci de consultoris, vitrines per a instrumental, mobiliari electroterapèutic,

Un altre vessant assistencial és el de l’atenció domiciliària, que troba un lloc al museu a partir d’objectes portàtils, com ara els estoigs instrumentals, els maletins mèdics, aparells de raigs x, de pneumotòrax o màscares anestèsiques.